บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เราให้คำปรึกษา วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมโครงสร้าง, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมการระบายน้ำและสุขาภิบาล, การทางและทางแยกต่างระดับ, การสำรวจทางหลวงและภูมิประเทศ, ด้านงานก่อสร้าง, ด้านสิ่งแวดล้อม, การป้องกันน้ำท่วมและอุทกวิทยา, การทดสอบดินและวัสดุ, ด้านระบบสารสนเทศ, ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ประวัติความเป็นมา

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เปโตรเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) โดยกลุ่มวิศวกรและสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญชาวไทย งานบริการหลักของบริษัท ได้แก่ งานออกแบบทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตย์ รวมไปถึงงานตรวจสอบควบคุมการก่อสร้าง งานโยธา และงานด้านระบบสารสนเทศ บุคลากรของบริษัทประกอบไปด้วยผู้มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการดำเนินงานและให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมต่างๆ ดังนี้

วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมโครงสร้าง, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมการทางและทางแยกต่างระดับ, วิศวกรรมการระบายน้ำและสุขาภิบาล, การป้องกันน้ำท่วมและอุทกวิทยา, การสำรวจทางหลวงและภูมิประเทศ, การทดสอบดินและวัสดุ, ผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้าง, ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม, ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ (MIS), ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

บริการของเรา

เราเชี่ยวชาญในการดำเนินงานและให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมต่างๆ ดังนี้

งานด้านสำรวจออกแบบ

งานบริการ ด้านการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างต่างๆ ทั้งงานถนน งานสะพาน งานอาคารและงานท่าเทียบเรือ เป็นต้น

งานด้านควบคุมโครงการก่อสร้าง

งานบริการ ด้านการควบคุมโครงการก่อสร้าง ทั้งการก่อสร้างทาง และสะพาน ครอบคลุมด้านการควบคุมและติดตามโครงการก่อสร้าง และงานประเมินคุณภาพผลงานก่อสร้าง

งานด้านสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์

งานบริการ ด้านการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยงานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ และประมาณราคา เพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน

งานด้านระบบสารสนเทศ

งานบริการ ด้านระบบสารนเทศ ประกอบด้วยระบบสารสนเทศ (MIS) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลรายละเอียดต่างๆ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลตำแหน่ง ซึ่งทั้ง 2 ระบบงานนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน(Integrte) อันจะทำให้ระบบงานด้านสารสนเทศมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

งานบริการที่ปรึกษาด้านอื่นๆ

งานบริการ ที่ปรึกษด้านอื่นๆของบริษัท ประกอบด้วย งานบริการด้านวิศวกรรม งานด้านการวางแผน งานด้านการจัดทำแผนแม่บท เป็นต้น

ผลงานของเรา

ความสำเร็จตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ความเคลื่อนไหวด้านวิชาการและด้านสันทนาการของเรา

h5

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 345 ช่วงแยกบางบัวทอง – แยกบางคูวัด วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี website โครงการ http://www.hw345bangbuathong.com
บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับกรมทางหลวงจัดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคามตะวันออก เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ดร.คึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม (ด้านตะวันออก) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายภูวสิษฏ์ เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) เป็นผู้แทนกรมทางหลวง กล่าวรายงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้แทน จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อบต.เกิ้ง อบต.เขวา เทศบาลเมืองมหาสารคาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาสังคม และประชาชนเจ้าของที่ดินในพื้นที่สำรวจโครงการเข้าร่วมประชุม
h4

ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคามตะวันออก

6 มกราคม พ.ศ.2565
h5

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นผู้ถูกเวนคืน โครงการก่อสร้างถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

18-19 ธันวาคม 2564
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นผู้ถูกเวนคืน โครงการก่อสร้างถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ณ หอประชุม โรงเรียนสตรีทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ร่วมกับกรมทางหลวงดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 แยกตะลุโบะ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานการประชุมพิจารณารูปแบบทางแยกต่างระดับ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ) ณ หอประชุมอำเภอเมืองปัตตานี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี
h4

ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 แยกตะลุโบะ

30 พฤศจิกายน 2564
h5

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ mapping ประกอบในงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์

ทางบริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ mapping ประกอบในงานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท ในหัวข้อเรื่องการจัดทำแผนที่ด้วยโปรแกรม QGIS เพื่อให้บุคลากรของกรม สามารถจัดทำและพิมพ์แผนที่โครงข่ายทางได้ตามต้องการ
h4

ฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ด้วยโปรแกรม QGIS

14 สิงหาคม 2562
h5

ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง)

26 กรกฏาคม 2562
เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ทางบริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ด้วยกรมทางหลวงชนบท ได้มีโครงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ถนนสาย สป.1006 แยก ทล.3 - เคหะบางพลี สมุทรปราการ เพื่อปรับปรุงขยายผิวจราจรให้เพียงพอกับปริมาณการจราจรในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้ผู้ถูกเวนคืนได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเวนคืน รวมทั้งสิทธิหน้าที่ของผู้ถูกเวนคืน
h4

การจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

19 กรกฎาคม 2562
h5

สำรวจพื้นที่สี่แยกเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี โดยใช้โดรน เพื่อเป็นกรณีศึกษาในโครงการสำรวจและออกแบบ

5 กรกฎาคม 2562
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ร่วมกับนายบุญธรรม ไกรศรศรี วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวง ลงพื้นที่สี่แยกเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นกรณีศึกษาของการสำรวจและออกแบบในโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) จ.ปัตตานีต่อไป
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ได้จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภาคทฤษฎี เรื่อง การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน และการใช้โปรแกรม Slope/W กรมทางหลวงชนบท ให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวข้ออบรม - วิธีการสำรวจค่าสภาพความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Survey) (โดย อ.ดีเซลล์ สวนบุรี) - วิธีการทดสอบ Screw Driving Sounding Test, SDS แนะนำการใช้โปรแกรม Slope/W (โดย นายรัฐธรรม อิสโรฬาร) - ปฏิบัติการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน แปลผลข้อมูลดิน วิเคราะห์หน้าตัด และวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Slope/W - วิธีการทดสอบหาความเร็วคลื่นเฉือน (Shear Wave Velocity) ด้วยวิธี Spectral Analysis of Surface Waves (SASW)(โดย อ. สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว) - ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Slope/W วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวข้องกับงานถนน และถนนริมคลอง
h4

ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภาคทฤษฎี เรื่อง การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน และการใช้โปรแกรม Slope/W

28-29 พฤษภาคม 2562
h5

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

26 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสงคราม เชิดวงษ์สูง หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างและตัวแทนผู้รับจ้างให้การต้อนรับ และสรุปรายงานการดำเนินงานของโครงการ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ดำเนินการฝึกอบรมการจัดทำฐานข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นที่ได้จากการสำรวจภาคสนามด้วยระบบ HD Tracking ให้กับบุคลากรของสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เพื่อให้สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่อง
h4

ฝึกอบรมการจัดทำฐานข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นที่ได้จากการสำรวจภาคสนามด้วยระบบ HD Tracking

13 พฤษภาคม 2562
h5

เซ็นสัญญาการจ้างที่ปรึกษา งานสำรวจและออกแบบทางหลวง ปี 2562

10 พฤษภาคม 2562
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เซ็นสัญญาการจ้างที่ปรึกษา กับ กรมทางหลวง เพื่อปฏิบัติงานตามงานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่อไป
วันที่ 29 เมษายน 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง ให้กับบุคลากรของสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารโครงการที่มีการสำรวจและออกแบบทั้งที่แล้วเสร็จ และที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้บริษัทฯ พัฒนาระบบดังกล่าว เพื่อให้สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
h4

ฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง ให้กับบุคลากรของสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

29 เมษายน 2562
h5

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและแผนที่สายทางทางหลวงท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี

4 เมษายน 2562
วันที่ 4 เมษายน 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและแผนที่สายทางทางหลวงท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ ผู้แทนจากกองช่าง อบต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ เข้าร่วมสังเกตการณ์และรับการถ่ายทอดองค์ความรู้การสำรวจข้อมูลสายทางด้วยระบบ HD Tracking และการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้งานภายใน อปท. ต่อไป
วันที่ 29 มีนาคม 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายสะพานกม.ที่ 0+325 สายทาง ม.5,6,7 ในความรับผิดชอบของ อบต. บางกะพี้ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เพื่อนำมาออกแบบการซ่อมบำรุงและประมาณราคาค่าซ่อมต่อไป ซึ่งการดำเนินการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนำร่อง
h4

สำรวจความเสียหายสะพาน ที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

29 มีนาคม 2562
h5

จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและระบบในการติดตามโครงการก่อสร้าง

28 มีนาคม 2562
วันที่ 28 มีนาคม 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและระบบในการติดตามโครงการก่อสร้าง ให้กับบุคลากรของสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
วันที่ 20 ก.พ. – 15 มี.ค. 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากร อปท. ทุกแห่งในจังหวัดปราจีนบุรี ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยมีเป้าหมายให้บุคลากร อปท. สามารถสำรวจข้อมูล จัดทำแผนที่ และปรับแก้แผนที่โครงข่ายทางในความรับผิดชอบได้ ซึ่งการดำเนินการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนำร่อง
h4

ฝึกอบรมบุคลากร อปท. ทุกแห่งในจังหวัดปราจีนบุรี

20 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562
h5

ฝึกอบรมบุคลากร อปท. ทุกแห่งในจังหวัดนครนายก

30 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 30 ม.ค. – 18 ก.พ. 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากร อปท. ทุกแห่งในจังหวัดนครนายก ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยมีเป้าหมายให้บุคลากร อปท. สามารถสำรวจข้อมูล จัดทำแผนที่ และปรับแก้แผนที่โครงข่ายทางในความรับผิดชอบได้ ซึ่งการดำเนินการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนำร่อง
ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2562 เป็นต้นมา บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ทำการสำรวจข้อมูลสายทางท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยระบบ HD Tracking ซึ่งจะทำให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี มีแผนที่สายทางท้องถิ่นครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมวิดีโอสภาพสายทาง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงได้ในโอกาสต่อไป ซึ่งการดำเนินการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนำร่อง
h4

สำรวจข้อมูลสายทางท้องถิ่น

7 มกราคม 2562

เยี่ยมชมระบบงาน

ระบบสารสนเทศ ทั้งด้าน MIS และ GIS

ทั้งหมด
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
เว็บไซต์ พีทีอี
เว็บไซต์โครงการต่างๆ
 • mapdb.pte.co.th/bh_doh
  ระบบสารสนเทศการเจาะสำรวจชั้นดิน
 • mapdb.pte.co.th/lpmdoh
  ระบบควบคุมงานก่อสร้าง
 • oss.doh.go.th
  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
 • mdms.drr.go.th/mdms
  ระบบบริหารจัดการแผนที่และข้อมูลโครงข่ายทาง (MDMS)
 • material.drr.go.th/equipment
  ระบบอุปกรณ์ทดสอบ
 • cld.drr.go.th
  ระบบบริหารและติดตามการส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง
 • lbms.drr.go.th
  ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงสะพานท้องถิ่น
 • lmp.drr.go.th
  ระบบติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น
 • material.drr.go.th
  ระบบฐานข้อมูลแหล่งวัสดุ
 • borehole.drr.go.th
  ฐานข้อมูลการเจาะสำรวจและวิเคราะห์ชั้นดิน
 • vm10.pte.co.th/hdtracking
  Road Safety Audit Management
 • mapdb.pte.co.th/bh
  ระบบฐานข้อมูลการเจาะสำรวจและวิเคราะห์ชั้นดิน
 • mapdb.pte.co.th/gis_progression
  ระบบติดตามโครงการก่อสร้าง
 • vm80.pte.co.th/exprop
  ระบบสารสนเทศการสำรวจอสังหาริมทรัพย์
 • winti.pte.co.th/sdr
  ระบบบริหารโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงชนบท
 • winti.pte.co.th/sdm
  ระบบบริหารโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง
 • pte.co.th/fdv2
  ระบบรายงาน M Tracking
 • vm10.pte.co.th/embankment
  ระบบแจ้งเตือนการวิบัติของดินคันทางถนน
 • mapdb.pte.co.th/gisMapPte
  แผนที่ พีทีอี
 • mapdb.pte.co.th/nodustroadmis
  ติดตามโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
 • mapdb.pte.co.th/gisDrawing
  GIS Drawing Map

ติดต่อเรา

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

125, 127 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240

info@pte.co.th

โทร. 0-2369-2800-3
แฟกซ์ 0-2369-2925

Your message has been sent. Thank you!