บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เราให้คำปรึกษา งานด้านวิศวกรรมโยธา, งานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง, งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล, งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, งานด้านวิศวกรรมการทางและทางแยกต่างระดับ, งานด้านวิศวกรรมการระบายน้ำและสุขาภิบาล, การป้องกันน้ำท่วมและอุทกวิทยา, การสำรวจทางหลวงและภูมิประเทศ, การทดสอบดินและวัสดุ, ผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้าง, ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม, ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ (MIS), ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

เกี่ยวกับเรา

PTE ENGINEERING CONSULTANTS

ประวัติความเป็นมา

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เปโตรเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) โดยกลุ่มวิศวกรและสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญชาวไทย งานบริการหลักของบริษัท ได้แก่ งานออกแบบทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตย์ รวมไปถึงงานตรวจสอบควบคุมการก่อสร้าง งานโยธา และงานด้านระบบสารสนเทศ บุคลากรของบริษัทประกอบไปด้วยผู้มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการดำเนินงานและให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมต่างๆ ดังนี้

วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมโครงสร้าง, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมการทางและทางแยกต่างระดับ, วิศวกรรมการระบายน้ำและสุขาภิบาล, การป้องกันน้ำท่วมและอุทกวิทยา, การสำรวจทางหลวงและภูมิประเทศ, การทดสอบดินและวัสดุ, ผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้าง, ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม, ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ (MIS), ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

บริการของเรา

เราเชี่ยวชาญในการดำเนินงานและให้คำปรึกษางานด้านวิศวกรรมต่างๆ ดังนี้

งานด้านสำรวจออกแบบ

งานบริการ ด้านการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างต่างๆ ทั้งงานถนน งานสะพาน งานอาคารและงานท่าเทียบเรือ เป็นต้น

งานด้านควบคุมโครงการก่อสร้าง

งานบริการ ด้านการควบคุมโครงการก่อสร้าง ทั้งการก่อสร้างทาง และสะพาน ครอบคลุมด้านการควบคุมและติดตามโครงการก่อสร้าง และงานประเมินคุณภาพผลงานก่อสร้าง

งานด้านสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์

งานบริการ ด้านการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยงานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ และประมาณราคา เพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน

งานด้านระบบสารสนเทศ

งานบริการ ด้านระบบสารนเทศ ประกอบด้วยระบบสารสนเทศ (MIS) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลรายละเอียดต่างๆ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลตำแหน่ง ซึ่งทั้ง 2 ระบบงานนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน(Integrte) อันจะทำให้ระบบงานด้านสารสนเทศมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

งานบริการที่ปรึกษาด้านอื่นๆ

งานบริการ ที่ปรึกษด้านอื่นๆของบริษัท ประกอบด้วย งานบริการด้านวิศวกรรม งานด้านการวางแผน งานด้านการจัดทำแผนแม่บท เป็นต้น

ผลงานของเรา

ความสำเร็จตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ความเคลื่อนไหวด้านวิชาการและด้านสันทนาการของเรา

h5

ฝึกอบรมการจัดทำฐานข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นที่ได้จากการสำรวจภาคสนามด้วยระบบ HD Tracking

13 พฤษภาคม 2562
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ดำเนินการฝึกอบรมการจัดทำฐานข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นที่ได้จากการสำรวจภาคสนามด้วยระบบ HD Tracking ให้กับบุคลากรของสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท เพื่อให้สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่อง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เซ็นสัญญาการจ้างที่ปรึกษา กับ กรมทางหลวง เพื่อปฏิบัติงานตามงานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่อไป
h4

เซ็นสัญญาการจ้างที่ปรึกษา งานสำรวจและออกแบบทางหลวง ปี 2562

10 พฤษภาคม 2562
h5

ฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง ให้กับบุคลากรของสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

29 เมษายน 2562
วันที่ 29 เมษายน 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง ให้กับบุคลากรของสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารโครงการที่มีการสำรวจและออกแบบทั้งที่แล้วเสร็จ และที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้บริษัทฯ พัฒนาระบบดังกล่าว เพื่อให้สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
วันที่ 4 เมษายน 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและแผนที่สายทางทางหลวงท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ ผู้แทนจากกองช่าง อบต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ เข้าร่วมสังเกตการณ์และรับการถ่ายทอดองค์ความรู้การสำรวจข้อมูลสายทางด้วยระบบ HD Tracking และการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้งานภายใน อปท. ต่อไป
h4

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและแผนที่สายทางทางหลวงท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี

4 เมษายน 2562
h5

สำรวจความเสียหายสะพาน ที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

29 มีนาคม 2562
วันที่ 29 มีนาคม 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายสะพานกม.ที่ 0+325 สายทาง ม.5,6,7 ในความรับผิดชอบของ อบต. บางกะพี้ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เพื่อนำมาออกแบบการซ่อมบำรุงและประมาณราคาค่าซ่อมต่อไป ซึ่งการดำเนินการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนำร่อง
วันที่ 28 มีนาคม 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและระบบในการติดตามโครงการก่อสร้าง ให้กับบุคลากรของสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
h4

จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและระบบในการติดตามโครงการก่อสร้าง

28 มีนาคม 2562
h5

ฝึกอบรมบุคลากร อปท. ทุกแห่งในจังหวัดปราจีนบุรี

20 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562
วันที่ 20 ก.พ. – 15 มี.ค. 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากร อปท. ทุกแห่งในจังหวัดปราจีนบุรี ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยมีเป้าหมายให้บุคลากร อปท. สามารถสำรวจข้อมูล จัดทำแผนที่ และปรับแก้แผนที่โครงข่ายทางในความรับผิดชอบได้ ซึ่งการดำเนินการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนำร่อง
วันที่ 30 ม.ค. – 18 ก.พ. 2562 บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากร อปท. ทุกแห่งในจังหวัดนครนายก ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยมีเป้าหมายให้บุคลากร อปท. สามารถสำรวจข้อมูล จัดทำแผนที่ และปรับแก้แผนที่โครงข่ายทางในความรับผิดชอบได้ ซึ่งการดำเนินการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนำร่อง
h4

ฝึกอบรมบุคลากร อปท. ทุกแห่งในจังหวัดนครนายก

30 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2562
h5

สำรวจข้อมูลสายทางท้องถิ่น

7 มกราคม 2562
ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2562 เป็นต้นมา บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ทำการสำรวจข้อมูลสายทางท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยระบบ HD Tracking ซึ่งจะทำให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี มีแผนที่สายทางท้องถิ่นครอบคลุมทั้งจังหวัด พร้อมวิดีโอสภาพสายทาง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงได้ในโอกาสต่อไป ซึ่งการดำเนินการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนำร่อง

เยี่ยมชมระบบงาน

ระบบสารสนเทศ ทั้งด้าน MIS และ GIS

ทั้งหมด
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
เว็บไซต์ พีทีอี
เว็บไซต์โครงการต่างๆ
 • mapdb.pte.co.th/lpmdoh
  ระบบควบคุมงานก่อสร้าง
 • oss.doh.go.th
  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
 • material.drr.go.th
  ระบบอุปกรณ์ทดสอบ
 • cld.drr.go.th
  ระบบบริหารและติดตามการส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง
 • lbms.drr.go.th
  ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงสะพานท้องถิ่น
 • lmp.drr.go.th
  ระบบติดตามประเมินผลและจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น
 • material.drr.go.th
  ระบบฐานข้อมูลแหล่งวัสดุ
 • borehole.drr.go.th
  ฐานข้อมูลการเจาะสำรวจและวิเคราะห์ชั้นดิน
 • winti.pte.co.th/sdm
  ระบบบริหารโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง
 • masterplan.drr.go.th/flood/
  ระบบรายงานน้ำท่วม
 • pte.co.th/fdv2
  ระบบรายงาน M Tracking
 • vm10.pte.co.th/ptecam
  ระบบติดตามงานก่อสร้างผ่าน IP Camera
 • vm10.pte.co.th/embankment
  ระบบแจ้งเตือนการวิบัติของดินคันทางถนน
 • mapdb.pte.co.th/pmcr
  ระบบควบคุมงานก่อสร้าง
 • pte.co.th/catchit
  ระบบการรายงานการกระทำผิดกฎจราจร
 • mapdb.pte.co.th/gisMapPte
  แผนที่ พีทีอี
 • pte.co.th/nodustroadmis
  โครงการถนนไร้ฝุ่น ติดตามโครงการแล้วเสร็จ
 • mapdb.pte.co.th/gisDrawing
  GIS Drawing Map

ติดต่อเรา

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

125, 127 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กทม. 10240

info@pte.co.th

โทร. 0-2369-2800-3
แฟกซ์ 0-2369-2925

Your message has been sent. Thank you!